Tanévkezdés 2020

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Eljött az ősz, újra nyitnak hosszú idő után iskolánk kapui.

Tanévnyitó ünnepségünkre szeptember 1-jén kerül sor 8:00 órai kezdettel jó idő esetén a nagy udvaron, ha az idő nem engedi, az ebédlőben. A tanévnyitó ünnepségre megfelelő öltözéket (fehér blúz vagy ing, sötét szoknya vagy nadrág) kérünk diákjainknak. Az ünnepséget két osztályfőnöki óra követi, majd a nap további része órarend szerint történik.

A központilag kiadott járványügyi szabályok értelmében intézményünk a következő intézkedéseket/szabályokat hozza meg a tanévnyitó ünnepséggel kapcsolatban:

 • Az ünnepségre CSAK az első osztályos tanulók szülei jöhetnek!
 • Az egészségügyi szabályok betartása miatt a kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező (bejáratnál).
 • A tanévnyitóra érkező szülők kötelesek maszkot viselni!
 • Az intézménybe csak a főbejáraton lehet belépni. A hátsó, konyha felőli bejáratot a járvány ideje alatt nem lehet használni!
 • A következő naptól kezdve a gyermekeket csak az iskola bejáratáig lehet kísérni, az intézménybe belépni szülőnek/hozzátartozónak CSAK INDOKOLT esetben lehet a kézfertőtlenítő illetve maszk használata mellett.

Egyéb intézkedések:

 • Ha a szülő gyermekénél koronavírusra jellemző tüneteket észlel, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodnia kell gyermeke orvosi vizsgálatáról.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
 • Bármely betegség után az Iskolában megjelenni csak orvos által kiállított, „Egészséges, közösségbe mehet” igazolással lehet. Igazolás hiányában a gyerekeket nem tudjuk fogadni.
 • A gyerekeket csak egy szülő kísérheti be az iskolába.
 • A szülők az intézményben csak a feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak (a bejáratnál, vagy az irodákban), az 1. emeleten nem tartózkodhatnak. A gyermekek által használt mosdók igénybevétele az egészségügyi szabályok betartása miatt tilos!

Kérjük, hogy a leírtakat gyermekeik, családjuk illetve a pedagógusok érdekében fokozottan tartsák be!

Iskolavezetőség

“Trianon100-ra” emlékeztünk

Erzsébet tábor 2020

Tisztelt Szülők!

2020-ban is van lehetőség a tanulók számára nyári Erzsébet napközis táborban részt venni a korábbi éveknek megfelelően.

Mivel a járványhelyzet miatt nagyon rövid a jelentkezési határidő, kérek mindenkit, hogy június 12-ig jelentkezzen az iskola titkárságán a tábori dokumentumok pontosan kitöltött okmányaival és a heti 500.-Ft/ fő költség befizetésével.
(A tábori jelentkezési lapokat a titkárságon nyomtatunk).

A jelentkező tanulók számára naponta 8.00 -16.00 óra között szervezünk programokat, kirándulásokat.

Kérem a határidők pontos betartását!

Sátoraljaújhely, 2020. június 06.

Bardi Miklós

címzetes igazgató

 

Gratulálunk Szabó Levente 4. a osztályos tanulónak, aki a Hegyalja Matematika Versenyen 2. helyezést ért el.
Levente képviselte iskolánkat a kistérségi és területi LÜK bajnokságon is. Az online fordulókon nyújtott kiemelkedő teljesítménye alapján bejutott az országos döntőbe. Büszkék vagyunk rád!

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola; 3980 Sátoraljaújhely, Deák Ferenc utca 14. Tel.: 06/47-321-545

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

 • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.