Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

 • hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.
 • kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,
 • az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

 • Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!
 • Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!
 • A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!
 • Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 • Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!
 • Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

 • A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.
 • A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.
 • Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

 • Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!
 • Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!
 • A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

Iskolai beiratkozás – információk

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első/második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

 • a Kazinczy Ferenc Általános Iskola székhelyintézménye nem rendelkezik körzettel, ezért a beiratkozás folyamatának ügyintézésére az első szakaszban van lehetőség az alábbi osztályokba:
  • a) sportiskolai-magyar-angol két tanítási nyelvű osztály
  • b) nyelvoktató német nemzetiségi osztály
 • az Esze T. Tagintézmény, a Jókai M. Tagintézmény és a Mikóházi Lőrincze L. Tagintézmény körzettel rendelkező intézmények, ezért a beiratkozás folyamatának ügyintézésére a második szakaszban van lehetőség

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség az intézményvezetővel és a tagintézmény-vezetővel történő előzetes telefonos egyeztetés után.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


Körzethatárok – Tagintézményenként

Jókai Mór Tagintézmény

Sátoraljaújhely:
700 éves tér, Achim András utca, Ady Endre utca, Akácos utca, Alsózsólyomka utca, Arany János utca, Avar utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Balázs Kálmán utca, Balázsházy u. Bányihegy, Barátszer utca, Báthory utca, Batsányi János utca, Bem utca, Benczúr Gyula utca, Berecki híd, Bethlen Gábor utca, Bezerédi utca, Bocskai utca, Boronkai utca, Borsi utca, Borsos sétány, Budai Nagy Antal utca, Csalogány utca, Csillag köz, Csokonai utca, Deák utca, Diána utca, Dobó utca, Dózsa György utca, Dörzsik utca, Epreskert utca, Erdős Imre utca, Felsőzsólyomka utca, Fürdő utca, Gizella utca, Hajnal utca, Harkály utca, Harmat utca, Hársfa utca, Hecske utca, Hegy utca, Hegyalja utca, Hősök tere, Hunyadi utca, Illyés Gyula utca, Iskola utca, Járóka Sándor utca, Jávor utca, Jókai utca, József Attila utca, Károlyfalva, Károlyi Mihály utca, Kazinczy utca, Kerek utca, Kinizsi utca, Korányi Frigyes utca, Kossuth Lajos tér, Kossuth Lajos utca, Kökény utca, Kölcsey utca, Köztársaság utca 25-40. és 41-50. és 1-24 és 51- , Krúdy Gyula utca, Lakatos utca, Lehel utca, Liget tér, Lónyai u., Magyar Kálvária köz, Májuskút utca, Malom utca, Mártírok útja, Meder utca, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Munkás utca, Nagy Sándor József utca, Nefelejcs utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Pázsit utca, Petősi u., Piac tér, Pince köz, Pipa utca, Posta-köz, Rákóczi u. 21-, Révész utca, Rigó utca, Rozmaring út, Rózsa utca, Rudabányácska, Seregély utca, Szárhegy, Széchenyi tér, Széphalom, Sziget utca, Szinház köz, Szív utca, Szőlő utca, Táncsics tér, Thaly Kálmán utca, Tokaji Ferenc utca, Tompa u., Torzsás utca, Tőke sor, Új utca, Ungvári pinceköz, V. István király sétány, Vasvári Pál utca, Veresföld út, Viola utca 4., Virág utca, Völgy utca, Vörösmarty utca, Wesselényi utca, Zrínyi utca

Esze Tamás Tagintézmény

Alsóbercki

Sátoraljaújhely:
Alsóesztáva, Aradi utca, Árpád utca, Bajza utca, Batthány utca, Bercsényi utca, Berecki utca, Bihari utca, Boda dűlő, Bordog út, Boglyoska utca, Boruth Elemér utca, Cserjés sor, Dohány utca, Dókus utca, Esze Tamás utca, Fasor utca, Fecske utca, Fejes István utca, Feketehegy, Felsőesztáva, Honvéd utca, Ipartelep, Jelenek utca, Jósika utca, Katona Dénes utca, Kertész utca, Kiscepre, Kisfaludy utca, Kopaszka utca, Köves utca, Köveshegy, Lajos köz, Losárdi Zsuzsanna utca, Madách tér, Martinovics utca, Mező utca, Molnár Borbála utca, Némahegy, Oremus utca, Pajtás utca, Partizán utca, Pataki utca, Pincék völgye, Pipacs utca, Popelyás utca, Rákóczi utca 1-20., Stuller Antal utca, Szeder utca, Szög utca, Szüret utca, Thoroczkai utca, Thököly utca, Török utca, Vár hegy, Vasvári utca 35-, Víg utca, Viola utca 2., 3., 5., 7., Zarándok utca, Sátor utca, Dózsa György utca

Mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskola

Alsóregmec
Felsőregmec
Mikóháza
Vílyvitány

Figyelem!

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Városi Sportcsarnokot és Városi Uszodát határozatlan időre bezártuk!

A kapcsolódó szolgáltatások (terembérlés, benne lévő üzletek nyitva tartása…) is felfüggesztésre kerültek!

Március 15.

A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek egészségének és életének megóvása érdekében. Ennek értelmében „tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárthelyen 100 főnél több”.

A rendelet figyelembevételével iskolánk rendhagyó módon tartotta meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett megemlékezést: Az ünnepi műsor videóra rögzítésével az osztályok saját közösségükben és tantermükben tekinthették meg társaik produkcióját, majd az osztályfőnökök irányításával beszélgethettek az eseményekről.

Ezúton mondunk köszönetet a műsor szereplőinek, az 5. a és b osztály tanulóinak, valamint felkészítő tanáruknak, Kardos Krisztinának a színvonalas műsor előadásáért.

Köszönjük a technikai megoldást Naár Jánosnak és Sipos Attilának.