TÁMOP 3.3.2
pályázat megvalósulása
a

Kazinczy Ferenc Általános Iskola,
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben


 

A projekt célja, a közoktatás esélyteremtő szerepének megerősítése a HHH tanulók vonatkozásában; az integrációt támogató módszertan implementálása, mellyel a programok által érintett tanulók teljesítménye mérhetően javul.
A fejlesztésben a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 5 tagintézménye, ill. a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda és 5 tagintézménye vesz részt (124, ill. 68 pedagógussal).


Tervezett projekttevékenységek az óvodában és tagintézményeiben:
Az óvodában és tagóvodáiban a HHH gyermekek magas aránya szükségessé teszi az óvodáztatást biztosító szakmai programok működtetését:

 • Beóvodázási felelősök kijelölése (feltérképezés, komplex állapotfelmérés, környezettanulmányok, a család erőforrásainak felmérése, családlátogatás, értelmi képesség felmérése (szocializáltság), szülők és a jegyző tájékoztatása
 • Eszközfejlesztés (játszóházi kellékek, beszéd- és kommunikáció-, egészséges életmódra nevelő, testedzést szolgáló-, SNI gyermekek fejlesztését szolgáló (csoportmunkát támogató) eszközök beszerzése
 • aktív szociális támogató program: (tájékoztatás az érintett gondviselők körében az óvodáztatási szándékról családlátogatás keretében)
 • Nyitott óvoda programok (a szülők aktívabb bevonása érdekében: közös játszóházak, beszoktatási programok, délutáni programok, családi nap, kirándulások, - és a bizalom erősítése érdekében roma származású „pedellus” alkalmazása stb.)
 • Óvodai programkínálat bővítése (a HHH és roma gyermekek korai beóvodázásának érdekében – interkulturális nevelés és drámapedagógia, zenei- és egészséges életmódra nevelés elemeinek beépítését támogató játék-és feladattár kidolgozása
 • egészségügyi és szociális szolgáltatók és az óvodák szakmai együttműködésének megteremtése
 • egyéni fejlesztést megalapozó sztenderdizált mérés bevezetése és alkalmazása (fejlesztési munka tervezése értékelés fejlesztési munka értékelése – egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése a szülőkkel).
 • egyéni fejlesztési tervek készítése, rendszeres értékelési rendszer megteremtése (kiemelt figyelemmel a sajátos nevelési igényűvé minősítés megelőzésére); DIFER, MSSST, DTP, iskolaérettségi mérés, 5 éves korban komplex szűrés,
 • preventív, hatékony korai fejlesztés (kommunikációs nevelés- logopédus által végzett egyéni fejlesztés, SNI gyermekek egyéni fejlesztése, tisztasági, szemészeti, audilogiai, fogászati, ortopédiai szűrés, iskolaérettségi szűrés – monotónia szűrés stb. együttműködés a nevelési tanácsadókkal)
 • óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai együttműködések megteremtése (oktatók
 • módszertani továbbképzése, módszerek adaptálása) – munkacsoport működtetése, iskolára hangoló program kidolgozása, közös tanácsadó nap a beiskolázásról, beválás az első évben: nyomonkövetés

Az általános iskola projekttevékenységei:

 • Beiskolázási körzetek kialakítása
 • Sikeres integrációt és iskolakezdést segítő szolgáltatások (a HHH-s tanulók – a szükséges tanórán kívüli fejlesztése;) célja az, hogy ne maradjanak le társaikhoz képest.
 • Ezeken az órákon pótolják a nevelők azt a hiányt, amit az otthoni környezet nem tud megadni számukra. (az integrációs órák heti 6 órában valósulnak meg)
 • A program egész idejére érvényes.
 • Eszközfejlesztés
 • Mobilitás támogatások (tanulók utaztatásához – közösségi célok érdekében – gépjárműbérlés)
 • Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása (modern oktatási-nevelési feltételek megteremtése érdekében bútorok, készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök beszerzése)
 • Felvételire való felkészítés
 • A 7.-8. osztályos SNI tanulók továbbtanulását segítő mentorálási programok
 • Középfokú lemorzsolódás megelőzésére mentorálási programok
 • Pályaorientációs programok
 • Együttműködés a szülőkkel, segítő szolgálatokkal, társadalmi szervezetekkel (a hatékony kommunikáció érdekében)
 • HHH tanulókat kibocsátó alap- és középfokú oktatási intézmények együttműködése.

Horizontális szempontok érvényesítése:

 • Pedagógiai program átdolgozása
 • Módszertani fejlesztés
 • Mentori szolgálat kialakítása (intézményi önértékelés-, értékelési terv az OOIH ajánlása alapján, intézkedési terv a következő nevelési évre)
 • Pedagógusok intézmények közötti horizontális hospitálása (hospitálási alkalmak, kistérségi szintű tanácskozás szervezése)
 • Fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése (oktatási fórum, stratégiai megállapodás a kistérség intézményeivel – az életminőség javításával és az egész életen át tartó tanulás megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására.